Log In |          
 
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript System)
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  หน่วยงาน  

ประกาศรายชื่อกิจกรรมที่เปิดนิสิตให้เข้าร่วม
กิจกรรมกลาง
5010113001 โครงการปรับสภาพนิสิต(Beginning Camp)18 ช.ม.วันที่จัด 27/5/2550 วันที่สิ้นสุด 29/5/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010114002 โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010113003 โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010113004 โครงการเปิดโลกกิจกรรม3 ช.ม.วันที่จัด 24/6/2550 วันที่สิ้นสุด 24/6/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5040111001 เปิดโลกกิจกรรมวิทยาเขตพะเยา3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักวิทยาเขต
5040113002 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่(Beginning Camp)วิทยาเขตพะเยา18 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย สำนักวิทยาเขต
5040114003 ไหว้ครูวิทยาเขตพะเยา3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักวิทยาเขต
5040111004 เลือกตั้งองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตวิทยาเขตพะเยา1 ช.ม.วันที่จัด 1/8/2550 วันที่สิ้นสุด 31/8/2550 โดย สำนักวิทยาเขต
5040114005 ประเพณีเดินเข้า ม.เสลาแรกช่อ รับน้องเข้า ม.บูชาพ่อนเรศวร วิทยาเขตพะเยา3 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 31/7/2550 โดย สำนักวิทยาเขต
>>เรียกดูทั้งหมด
กิจกรรมคณะ
5020224002 โครงการไหว้ครู3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5020221001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่6 ช.ม.วันที่จัด 28/5/2550 วันที่สิ้นสุด 28/5/2550 โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5020221003 โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง4 ช.ม.วันที่จัด 22/11/2549 วันที่สิ้นสุด 22/11/2549 โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5020223007 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์6 ช.ม.วันที่จัด 18/8/2550 วันที่สิ้นสุด 18/8/2550 โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5021423001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง3 ช.ม.วันที่จัด 3/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021425002 โครงการ 4 คณะสัมพันธ์ (กีฬาสี่เส้า)3 ช.ม.วันที่จัด 14/8/2550 วันที่สิ้นสุด 25/8/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021121001 โครงการปฐมนิเทศนิสิต สำหรับปริญญาตรี3 ช.ม.วันที่จัด 2/6/2550 วันที่สิ้นสุด 2/6/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021121003 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่16 ช.ม.วันที่จัด 21/5/2550 วันที่สิ้นสุด 23/5/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021121004 โครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(จิตอาสา)6 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 17/8/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021123008 โครงการพิธีไหว้ครู3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021123009 โครงการ ติดกระดุม - ผูกไทด์2 ช.ม.วันที่จัด 3/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021123011 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต6 ช.ม.วันที่จัด 26/8/2550 วันที่สิ้นสุด 26/8/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021125012 โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬานิสิตคณะฯ6 ช.ม.วันที่จัด 30/6/2550 วันที่สิ้นสุด 29/11/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021723001 โครงการศาสนานำทางสร้างความคิด18 ช.ม.วันที่จัด 1/5/2550 วันที่สิ้นสุด 4/5/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021721002 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่8 ช.ม.วันที่จัด 27/5/2550 วันที่สิ้นสุด 2/6/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021723005 ประชุมเชียร์รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 255036 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/7/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021724007 พี่น้องสาสุขกราบพระบิดา2.3 ช.ม.วันที่จัด 2/6/2550 วันที่สิ้นสุด 2/6/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021724008 ไหว้ครู5 ช.ม.วันที่จัด 28/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021724018 สาสุขร่วมใจแห่เทียนพรรษา3.3 ช.ม.วันที่จัด 22/7/2550 วันที่สิ้นสุด 22/7/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5020621001 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 27/5/2550 วันที่สิ้นสุด 27/5/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5021823001 NUIC First Step Camp16 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 2/6/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021523001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี6 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5021521006 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 18/8/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5021523011 โครงการเปิดห้องเชียร์66 ช.ม.วันที่จัด 6/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5021524005 โครงการไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5021523008 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม3 ช.ม.วันที่จัด 12/7/2550 วันที่สิ้นสุด 12/7/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5020623002 ไหว้ครู6 ช.ม.วันที่จัด 28/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020921001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 9/6/2550 วันที่สิ้นสุด 9/6/2550 โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5020921003 โครงการก้าวแรกนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 28/5/2550 วันที่สิ้นสุด 28/5/2550 โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5021221001 เกียร์เก่าเล่าประสบการณ์4 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021221004 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 3/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021221005 พบอาจารย์ที่ปรึกษา4 ช.ม.วันที่จัด 16/7/2550 วันที่สิ้นสุด 21/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021222016 รอยยิ้มของหนู6 ช.ม.วันที่จัด 5/9/2550 วันที่สิ้นสุด 5/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021223018 คุณธรรมเพื่อน้อง3 ช.ม.วันที่จัด 25/6/2550 วันที่สิ้นสุด 25/6/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021223019 ครอบครูพระวิษณุกรรมและไหว้ครู3 ช.ม.วันที่จัด 28/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021821003 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021821004 แลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิต Work&Travel3 ช.ม.วันที่จัด 29/6/2550 วันที่สิ้นสุด 29/6/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021824007 ไหว้ครู วิทยาลัยนานาชาติ3 ช.ม.วันที่จัด 28/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021825008 กีฬาสัมพันธ์ NUIC GAMES6 ช.ม.วันที่จัด 14/8/2550 วันที่สิ้นสุด 16/8/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021822009 ค่ายอาสาพัฒนา NUIC WE CARE24 ช.ม.วันที่จัด 25/10/2550 วันที่สิ้นสุด 27/10/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021821010 พี่ติวน้อง4 ช.ม.วันที่จัด 20/9/2550 วันที่สิ้นสุด 21/9/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5020924005 โครงการพิธีไหว้ครูคณะฯ3 ช.ม.วันที่จัด 21/6/2550 วันที่สิ้นสุด 21/6/2550 โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5020323003 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 28/5/2550 วันที่สิ้นสุด 28/5/2550 โดย คณะทันตแพทยศาสตร์
5020321008 ค่ายวิชาการ24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะทันตแพทยศาสตร์
5020324002 วันไหว้ครู3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย คณะทันตแพทยศาสตร์
5020326004 ประชุมเชียร์เชิงทักษะชีวิต12 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 7/6/2550 โดย คณะทันตแพทยศาสตร์
5020323005 สายสัมพันธ์ทันตแพทย์3 ช.ม.วันที่จัด 21/6/2550 วันที่สิ้นสุด 21/6/2550 โดย คณะทันตแพทยศาสตร์
5020324009 บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/6/2550 โดย คณะทันตแพทยศาสตร์
5020926006 โครงการสู่อ้อมกอดพี่6 ช.ม.วันที่จัด 31/5/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5020623004 บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรฯประจำปีการศึกษา 1 ช.ม.วันที่จัด 2/6/2550 วันที่สิ้นสุด 2/6/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020623008 วันมหิดล ประจำปีการศึกษา 25503 ช.ม.วันที่จัด 24/9/2550 วันที่สิ้นสุด 24/9/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5021321001 โครงการปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 25506 ช.ม.วันที่จัด 6/6/2550 วันที่สิ้นสุด 6/6/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021321002 โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 255016 ช.ม.วันที่จัด 3/5/2551 วันที่สิ้นสุด 4/5/2551 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021322004 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 25507 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 1/9/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021321007 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ปีการศึกษา 25503 ช.ม.วันที่จัด 30/7/2550 วันที่สิ้นสุด 30/7/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021323008 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 255018 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021324009 โครงการทำบุญตักบาตรน้องใหม่ ปีการศึกษา 25501 ช.ม.วันที่จัด 25/7/2550 วันที่สิ้นสุด 25/7/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021324010 โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 25502 ช.ม.วันที่จัด 26/7/2550 วันที่สิ้นสุด 26/7/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021424005 โครงการไหว้ครูและครอบครู6 ช.ม.วันที่จัด 5/7/2550 วันที่สิ้นสุด 5/7/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021421006 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 18/8/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021425007 โครงการกิจกรรมกีฬาภายใน (Arch Cup) 24 ช.ม.วันที่จัด 14/8/2550 วันที่สิ้นสุด 25/8/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021423009 โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ3 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021423018 โครงการรับน้องและประชุมเชียร์6 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 26/6/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5020722001 ปฐมนิเทศและปฎิญานตนนิสิตใหม่12 ช.ม.วันที่จัด 2/6/2550 วันที่สิ้นสุด 2/6/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020721002 ประชุมเชียร์นิสิตใหม่44 ช.ม.วันที่จัด 5/6/2550 วันที่สิ้นสุด 27/6/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020723003 โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์2 ช.ม.วันที่จัด 21/6/2550 วันที่สิ้นสุด 21/6/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020721005 สัปดาห์เภสัชกรรม6 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 17/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020725006 กีฬาสัมพันธ์เภสัช 6 ช.ม.วันที่จัด 20/8/2550 วันที่สิ้นสุด 24/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020721010 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา1/502 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 30/9/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020821001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่6 ช.ม.วันที่จัด 5/6/2550 วันที่สิ้นสุด 5/6/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020823002 โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 7/6/2550 วันที่สิ้นสุด 7/6/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020823003 โครงการถวายราชสักการะ กล่าวคำสัตย์ปฏิญญา และติดเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย3 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 4/6/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020823004 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน2 ช.ม.วันที่จัด 1/10/2550 วันที่สิ้นสุด 1/9/2551 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020824005 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์2 ช.ม.วันที่จัด 7/6/2550 วันที่สิ้นสุด 7/6/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5021021001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 28/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021002 โครงการทุติยนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 1/8/2551 วันที่สิ้นสุด 1/8/2551 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021003 โครงการตติยนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 28/1/2552 วันที่สิ้นสุด 28/1/2552 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021004 โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 23/9/2553 วันที่สิ้นสุด 23/9/2553 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021005 โครงการเปิดโลกกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 21/6/2550 วันที่สิ้นสุด 21/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021006 โครงการแนะแนวอาชีพจากมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 1/9/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021022007 โครงการรณรงค์การแต่งกายนิสิต คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021022008 โครงการบริจาคโลหิต คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 6/4/2550 วันที่สิ้นสุด 6/4/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021009 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/7/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021024010 โครงการทำบุญคณะ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 19/7/2550 วันที่สิ้นสุด 19/7/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021023011 โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 19/7/2550 วันที่สิ้นสุด 19/7/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021023012 โครงการบวงสรวงพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 8/11/2550 วันที่สิ้นสุด 8/11/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021023013 โครงการตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 10/1/2551 วันที่สิ้นสุด 10/1/2551 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021024014 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 9/4/2550 วันที่สิ้นสุด 9/4/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021024015 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 22/11/2550 วันที่สิ้นสุด 22/11/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021016 โครงการสอนดนตรีไทยให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์6 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021023017 โครงการชวนน้องทำความดี คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 29/6/2550 วันที่สิ้นสุด 29/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021023018 โครงการกระจกสะท้อนความดี คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021026019 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 20/12/2550 วันที่สิ้นสุด 20/12/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021020 โครงการแนะแนวและให้คำปรึกษา (Science Corner) คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 4/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021021 โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 4/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021022 โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต และศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 1/9/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021025023 โครงการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ATOM GAME) คณะวิทยาศาสตร์42 ช.ม.วันที่จัด 17/3/2550 วันที่สิ้นสุด 23/3/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021024 โครงการประเมินคุณภาพร้านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 4/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021025 โครงการสำรวจสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 4/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021026 โครงการวางแผนงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 13/5/2550 วันที่สิ้นสุด 13/5/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021027 โครงการประเมินแผนปฏิบัติการหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 14/5/2550 วันที่สิ้นสุด 14/5/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021028 โครงการอบรมผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์22 ช.ม.วันที่จัด 7/3/2550 วันที่สิ้นสุด 9/3/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021021029 โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและพัสดุให้แก่แกนนำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 23/8/2550 วันที่สิ้นสุด 23/8/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5020221012 โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 20 ช.ม.วันที่จัด 11/6/2550 วันที่สิ้นสุด 26/6/2550 โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5021224029 Gear Night5 ช.ม.วันที่จัด 15/9/2550 วันที่สิ้นสุด 15/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021621001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี8 ช.ม.วันที่จัด 23/6/2550 วันที่สิ้นสุด 24/6/2550 โดย คณะสังคมศาสตร์
5020421001 โครงการปฐมนิเทศนิสิต และพบผู้ปกครอง 3 ช.ม.วันที่จัด 2/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะนิติศาสตร์
5020424002 โครงการพิธีไหว้ครู และมอบประมวล 5 ช.ม.วันที่จัด 7/6/2550 วันที่สิ้นสุด 7/6/2550 โดย คณะนิติศาสตร์
5021623002 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ 18 ช.ม.วันที่จัด 20/5/2550 วันที่สิ้นสุด 22/5/2550 โดย คณะสังคมศาสตร์
5021325011 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 25504 ช.ม.วันที่จัด 5/9/2550 วันที่สิ้นสุด 15/9/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5020421004 โครงการวันรพี6 ช.ม.วันที่จัด 6/8/2550 วันที่สิ้นสุด 7/8/2550 โดย คณะนิติศาสตร์
5020821007 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนิสิต18 ช.ม.วันที่จัด 28/3/2550 วันที่สิ้นสุด 30/3/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020823008 โครงการ Let's make our U3 ช.ม.วันที่จัด 5/7/2550 วันที่สิ้นสุด 5/7/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020823009 โครงการหาความรู้นอกมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก 4 พ.18 ช.ม.วันที่จัด 6/7/2550 วันที่สิ้นสุด 8/7/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020823013 โครงการค่ายคณะมนุษยศาสตร์6 ช.ม.วันที่จัด 8/9/2550 วันที่สิ้นสุด 8/9/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5021021032 โครงการอบรมสัมนาผู้นำกิจกรรม คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชั้นปี คณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์12 ช.ม.วันที่จัด 16/6/2550 วันที่สิ้นสุด 17/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021625006 โครงการ HUSO GAME9 ช.ม.วันที่จัด 24/8/2550 วันที่สิ้นสุด 25/8/2550 โดย คณะสังคมศาสตร์
5020725011 กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 57 ช.ม.วันที่จัด 17/10/2550 วันที่สิ้นสุด 20/10/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020722016 ร้อยรักร่วมใจสานสายใยเขียวมะกอก4 ช.ม.วันที่จัด 2/9/2550 วันที่สิ้นสุด 5/9/2553 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020721017 นิทรรศการภาพถ่าย6 ช.ม.วันที่จัด 9/8/2550 วันที่สิ้นสุด 26/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020522001 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต 3 ช.ม.วันที่จัด 1/10/2550 วันที่สิ้นสุด 30/8/2550 โดย คณะพยาบาลศาสตร์
5020825017 โครงการดอกแก้วเกม6 ช.ม.วันที่จัด 30/8/2550 วันที่สิ้นสุด 30/8/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5021324046 โครงการลอยกระทง ปีการศึกษา 25508 ช.ม.วันที่จัด 23/11/2550 วันที่สิ้นสุด 23/11/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5041121001 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักวิศวกรรมศาสตร์
5041121002 พบอาจารย์ที่ปรึกษา4 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 31/7/2550 โดย สำนักวิศวกรรมศาสตร์
5041122003 ฝนตกไม่ทั่วฟ้า(แม่ต๋ำน้อย)8 ช.ม.วันที่จัด 1/10/2550 วันที่สิ้นสุด 31/10/2550 โดย สำนักวิศวกรรมศาสตร์
5041123004 รับน้องสำนักวิศวกรรมศาสตร์8 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักวิศวกรรมศาสตร์
5041125005 กีฬาเกียร์สำนักวิศวกรรมศาสตร์16 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 31/7/2550 โดย สำนักวิศวกรรมศาสตร์
5040223004 ไหว้ครูสำนักเกษตร3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักเกษตร
5040223005 ต้นกล้าเกษตร30 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักเกษตร
5040222007 พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการเกษตร6 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 31/7/2550 โดย สำนักเกษตร
5040224008 ทำบุญสำนักวิชาเกษตรศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 22/7/2550 วันที่สิ้นสุด 22/7/2550 โดย สำนักเกษตร
5021626008 โครงการฝึกซ้อมนิสิตใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัยและประชุมเชียร์15 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย คณะสังคมศาสตร์
5021623009 โครงการไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์7 ช.ม.วันที่จัด 14/3/2550 วันที่สิ้นสุด 14/3/2550 โดย คณะสังคมศาสตร์
5020826027 โครงการสอนน้องร้องเพลง 24 ช.ม.วันที่จัด 11/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะมนุษยศาสตร์
>>เรียกดูทั้งหมด
กิจกรรมเลือกเสรี
5021131002 โครงการพัฒนาวิชาการ3 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 16/8/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021132005 โครงการ Micro meeting3 ช.ม.วันที่จัด 6/9/2550 วันที่สิ้นสุด 6/9/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021133006 โครงการต้อนรับน้องใหม่และซ้อมเชียร์20 ช.ม.วันที่จัด 5/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/7/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021133007 โครงการลอดซุ้ม3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 1/6/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021134010 โครงการ Med- sci talent3 ช.ม.วันที่จัด 6/9/2550 วันที่สิ้นสุด 6/9/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021134011 โครงการบายศรีสู่ขวัญและพิธีปิดห้องเชียร์3 ช.ม.วันที่จัด 15/7/2550 วันที่สิ้นสุด 15/7/2550 โดย คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
5021731010 อบรมแกนนำสโมสรสุขภาพจิต9 ช.ม.วันที่จัด 9/6/2550 วันที่สิ้นสุด 9/6/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021731011 พี่สาสุขพาน้องติว132 ช.ม.วันที่จัด 13/7/2550 วันที่สิ้นสุด 16/9/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021732012 สาสุขสอนน้องแปรงฟัน8 ช.ม.วันที่จัด 30/8/2550 วันที่สิ้นสุด 30/8/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021732013 สาสุขสานสายสัมพันธ์ห่วงใยคนใกล้ตัว8 ช.ม.วันที่จัด 30/8/2550 วันที่สิ้นสุด 30/8/2550 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
5021535018 โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์ - สหเวชฯสัมพันธ์16 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 2/9/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5021231014 ปตท.ร่วมสานฝันนักประดิษฐ์ใช้พลังงานอย่างยั่นยืน3 ช.ม.วันที่จัด 13/7/2550 วันที่สิ้นสุด 13/7/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231016 แนะแนววิชาการ24 ช.ม.วันที่จัด 17/8/2550 วันที่สิ้นสุด 19/8/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231017 พี่ติวน้อง ครั้งที่ 132 ช.ม.วันที่จัด 3/9/2550 วันที่สิ้นสุด 14/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231051 อบรมการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์8 ช.ม.วันที่จัด 19/8/2550 วันที่สิ้นสุด 26/8/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231049 แข่งขันประกอบวงจรอิเลคทรอนิกส์ และแสดงผลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์8 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 18/8/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231007 กิจกรรม 5 ส6 ช.ม.วันที่จัด 10/11/2550 วันที่สิ้นสุด 10/11/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021232007 กิจกรรม 5 ส4 ช.ม.วันที่จัด 11/9/2550 วันที่สิ้นสุด 12/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231046 พัฒนาและวิจัยหุ่นยนต์ต้นแบบ4 ช.ม.วันที่จัด 20/8/2550 วันที่สิ้นสุด 31/8/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231024 รถประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ 7 (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนต้น180 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 21/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231028 บริการล้างรถ Car Care Club (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนต้น320 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 20/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021833005 NUIC ร่วมเทิดไท้องค์รพีฯ6 ช.ม.วันที่จัด 7/8/2550 วันที่สิ้นสุด 7/8/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021834006 Smart Cheer36 ช.ม.วันที่จัด 5/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5021834013 ลีลาศสัมพันธ์3 ช.ม.วันที่จัด 7/10/2550 วันที่สิ้นสุด 7/10/2550 โดย วิทยาลัยนานาชาติ
5020936003 โครงการฝึกซ้อมร้องเพลงและประชุมเชียร์6 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 27/6/2550 โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5020632001 นิสิตสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 25503 ช.ม.วันที่จัด 9/6/2550 วันที่สิ้นสุด 10/6/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020636014 ประชุมเชียร์และตอนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 25506 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 5/7/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020636015 แรกพบน้องใหม่สายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 25503 ช.ม.วันที่จัด 8/5/2550 วันที่สิ้นสุด 10/5/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020631017 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 25502 ช.ม.วันที่จัด 27/7/2550 วันที่สิ้นสุด 18/8/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020635018 แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 25501 ช.ม.วันที่จัด 20/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/7/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5020636009 Stand Cheer ประจำปีการศึกษา 25506 ช.ม.วันที่จัด 9/4/2550 วันที่สิ้นสุด 15/7/2550 โดย คณะแพทยศาสตร์
5010134010 แว่วเสียงพิณ ยินเสียงซอเคล้าคลอทำนองเพลงอีสาน29 ช.ม.วันที่จัด 14/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/8/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010134001 ออกค่ายสอนน้อง 5011 ช.ม.วันที่จัด 18/8/2550 วันที่สิ้นสุด 19/8/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010134003 โครงการเข้าร่วมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงาน 3 Sabah Interational60 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 9/9/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5021332001 โครงการรวมใจรักษ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ ปีการศึกษา 25506 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 1/9/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021331002 โครงการ Pre Education ปีการศึกษา 255021 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021433008 โครงการลงเสาเอก6 ช.ม.วันที่จัด 1/9/2550 วันที่สิ้นสุด 1/9/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5021431010 โครงการปรับพื้นฐานความถนัดสถาปัตยกรรมและการออกแบบ18 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5020731004 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25506 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 17/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5030631001 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตใหม่ปี 1 หลักสูตร ICT Literacy6 ช.ม.วันที่จัด 22/6/2550 วันที่สิ้นสุด 22/6/2550 โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5010131017 โครงการประชุมสภานิสิต สมัยสามัญ4 ช.ม.วันที่จัด 1/8/2550 วันที่สิ้นสุด 30/9/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5020734004 นิทรรศการภาพถ่าย3 ช.ม.วันที่จัด 9/8/2550 วันที่สิ้นสุด 26/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020735006 กีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร8 ช.ม.วันที่จัด 30/6/2550 วันที่สิ้นสุด 14/7/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020735007 กีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 2018 ช.ม.วันที่จัด 17/10/2550 วันที่สิ้นสุด 20/10/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020734008 ผ้าป่า หมอยา มหากุศล1 ช.ม.วันที่จัด 5/8/2550 วันที่สิ้นสุด 5/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5011235016 พัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านการเต้น Breakdance105 ช.ม.วันที่จัด 9/5/2550 วันที่สิ้นสุด 26/6/2550 โดย งานกีฬา
5011235023 ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ - โด120 ช.ม.วันที่จัด 9/7/2550 วันที่สิ้นสุด 31/8/2550 โดย งานกีฬา
5010132067 โครงการแสงเทียนสู่ดอย ครั้งที่ 214 ช.ม.วันที่จัด 11/8/2550 วันที่สิ้นสุด 13/8/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010132069 โครงการรปับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สู่โรงเรียนในถิ่นชนบท(บ้านช่องลม)14 ช.ม.วันที่จัด 10/8/2550 วันที่สิ้นสุด 13/8/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5021531022 โครงการค่ายสหเวชฯสัมพันธ์24 ช.ม.วันที่จัด 21/5/2550 วันที่สิ้นสุด 23/5/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5021234055 ติดกระดุม ผูกไทด์ ใส่ติ้ง2 ช.ม.วันที่จัด 3/6/2550 วันที่สิ้นสุด 3/6/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021231057 เปิดโลกกิจกรรม3 ช.ม.วันที่จัด 24/6/2550 วันที่สิ้นสุด 24/6/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021235058 NU Gear Game20 ช.ม.วันที่จัด 1/8/2550 วันที่สิ้นสุด 10/8/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021232059 ต้นไม้เพื่อแม่6 ช.ม.วันที่จัด 26/8/2550 วันที่สิ้นสุด 26/8/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021232060 รอยยิ้มของหนู3 ช.ม.วันที่จัด 6/9/2550 วันที่สิ้นสุด 6/9/2550 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5021331005 โครงการเชียร์และปรับสภาพนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 255040 ช.ม.วันที่จัด 4/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021334006 โครงการทำบุญสโมรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 25505 ช.ม.วันที่จัด 9/6/2550 วันที่สิ้นสุด 9/6/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021333007 โครงการประดับเข็มนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 25504 ช.ม.วันที่จัด 13/9/2550 วันที่สิ้นสุด 13/9/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5021334008 โครงการไหว้ครูบายศรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 25504 ช.ม.วันที่จัด 7/6/2550 วันที่สิ้นสุด 7/6/2550 โดย คณะศึกษาศาสตร์
5020435001 กิจกรรมเข้าห้องเชียร์16 ช.ม.วันที่จัด 5/6/2550 วันที่สิ้นสุด 28/6/2550 โดย คณะนิติศาสตร์
5020935010 โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา3 ช.ม.วันที่จัด 17/8/2550 วันที่สิ้นสุด 18/8/2550 โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5021031002 กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 11/6/2550 วันที่สิ้นสุด 11/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021031003 กิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 12/6/2550 วันที่สิ้นสุด 12/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021031004 กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์นิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 11/6/2550 วันที่สิ้นสุด 11/6/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021035005 โครงการมินิฮาล์ฟมาราธอน คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 29/11/2550 วันที่สิ้นสุด 29/11/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021031006 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์18 ช.ม.วันที่จัด 16/8/2550 วันที่สิ้นสุด 16/8/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021031008 กิจกรรมอบรมระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (E-Student Loan) คณะวิทยาศาสตร์1 ช.ม.วันที่จัด 12/7/2550 วันที่สิ้นสุด 12/7/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021031009 โครงการเมล็ดพันธ์ใหม่สายใยวิทยาศาสตร์ (Science Camp) คณะวิทยาศาสตร์6 ช.ม.วันที่จัด 30/5/2550 วันที่สิ้นสุด 30/5/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5021031010 กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) คณะวิทยาศาสตร์6 ช.ม.วันที่จัด 13/9/2550 วันที่สิ้นสุด 13/9/2550 โดย คณะวิทยาศาสตร์
5020834001 โครงการนิสิตมนุษยศาสตร์ร่วมใจแต่งผ้าไทยไปเรียน5 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020834002 โครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจ สืบสานประเพณี ทำดีเข้าพรรษา2 ช.ม.วันที่จัด 13/7/2551 วันที่สิ้นสุด 13/7/2551 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5020832003 โครงการร่วมกันปันน้ำใจกับชาวามนุษยศาสตร์3 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/5/2551 โดย คณะมนุษยศาสตร์
5021535034 โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย หนองอ้อเกมส์ 45 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 15/7/2550 โดย คณะสหเวชศาสตร์
5020435004 โครงการ HUSO GAME6 ช.ม.วันที่จัด 24/8/2550 วันที่สิ้นสุด 25/8/2550 โดย คณะนิติศาสตร์
5020431005 โครงการใต้เงาจันทร์กระพ้อ12 ช.ม.วันที่จัด 10/6/2550 วันที่สิ้นสุด 10/6/2550 โดย คณะนิติศาสตร์
5020735042 ประกวดร้องเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่ง"สู่ดวงดาวใหม่"8 ช.ม.วันที่จัด 2/8/2550 วันที่สิ้นสุด 9/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5020731043 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน5.5 ช.ม.วันที่จัด 9/8/2550 วันที่สิ้นสุด 9/8/2550 โดย คณะเภสัชศาสตร์
5010131284 โครงการวารสารสภานิสิตปีที่ 3 ระยะที่ 13 ช.ม.วันที่จัด 1/5/2550 วันที่สิ้นสุด 31/7/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010131285 โครงการวารสารสภานิสิตปีที่ 3 ระยะที่ 23 ช.ม.วันที่จัด 1/8/2550 วันที่สิ้นสุด 30/9/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010131286 โครงการประเมินผลโครงการประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/8/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010131287 โครงการเสียงตามสายภาคเรียนที่ 11 ช.ม.วันที่จัด 7/5/2550 วันที่สิ้นสุด 24/9/2550 โดย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5010931001 นายกองค์การนิสิต60 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931002 ประธานสภานิสิต60 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931003 ประธานสโมสรนิสิตคณะ60 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931007 คณะกรรมการบริหารสภานิสิต12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931008 คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931012 คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931015 คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931016 นิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมวิชาการ12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010932017 นิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010935018 นิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมกีฬา12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010933019 นิสิตยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931020 นิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมวิชาการ12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010932021 นิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010935022 นิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมกีฬา12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010933023 นิสิตดีเด่น ด้านความประพฤติ12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931024 ประธานชมรมด้านส่งเสริมวิชาการ24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931025 ประธานชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931026 ประธานชมรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931027 ประธานชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931028 ประธานชมรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931029 ประธานชมรมด้านนันทนาการ24 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5010931038 นิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย12 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 31/3/2551 โดย กองกิจการนิสิต
5040233002 รับน้องสาขา6 ช.ม.วันที่จัด 1/6/2550 วันที่สิ้นสุด 30/6/2550 โดย สำนักเกษตร
5040235003 กีฬา Aggie game8 ช.ม.วันที่จัด 1/7/2550 วันที่สิ้นสุด 31/8/2550 โดย สำนักเกษตร
5040231004 สานสัมพันธ์อุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก-พะเยา14 ช.ม.วันที่จัด 1/10/2550 วันที่สิ้นสุด 31/10/2550 โดย สำนักเกษตร
5020231024 โครงการนิสิตพบอาจารย์ท่ปรึกษาและประเพณีมอบจอบ2 ช.ม.วันที่จัด 7/8/2550 วันที่สิ้นสุด 7/8/2550 โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5021631001 โครงการสืบค้นภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตำบลจอมทอง8 ช.ม.วันที่จัด 16/6/2550 วันที่สิ้นสุด 16/6/2550 โดย คณะสังคมศาสตร์
>>เรียกดูทั้งหมด